► Phần Thưởng:

Top
< 10.000.000 Gcoin
> 10.000.000 Gcoin
1 Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11 Thêm
Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option + 11
1 Bộ Ring Pen + 2 Option
2 Wings 2 + May mắn + Manalost Thêm
Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option + 11 1 Bộ Ring Pen + 2 Option
3 Wings 2 + Manalost Thêm
Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option + 11 1 Bộ Ring Pen + 2 Option
4-5 Wings 2 + May mắn Thêm
Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option + 11 1 Bộ Ring Pen + 2 Option

DWADUCA 13000000
Sanchez 10200000
DoiLaThe 5500000
Athena 2100000
Iceking 1200000
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin1 Summoners 0 50 Dimension Master 12/08 00:16:25
2 HoaVoSac 0 50 Grand Master 12/08 00:17:21
3 MasterEF 0 50 Hight Elf 12/08 00:22:50
4 NgoLong 0 50 First Master 12/08 00:32:47
5 s1mpleO 0 50 Grand Master 12/08 00:37:52
Tóp phú hộ inbox để nhận giải nhé. https://www.facebook.com/muhanoimoi.vn/i