SumVip 0 115 400 Dimension Master 05/08 00:13:52 Mu Online
DWDWDW 0 115 400 Grand Master 05/08 00:14:06 Mu Online
HoaVoSac 0 115 400 Grand Master 05/08 00:25:23 Mu Online
GoldenBoy 0 115 400 Grand Master 05/08 00:26:25 Mu Online

TOP PHẦN THƯỞNG
1 500.000 Gcent
2 300.000 Gcent
3 150.000 Gcent
4 100.000 Gcent
5 100. 000 Gcent

Giải thưởng sẽ được phát vào 17h ngày 06/08